Press "Enter" to skip to content

Znovuobjavovanie umenia a vedy hudobnej terapie

John Stuart Reid a Annaliese Reid vo svojom článku popisujú cestu zvuku k opätovnému uznaniu jeho silných liečebných účinkov. V starovekých kultúrach boli hudba a zvuk súčasťou liečebných procesov, dnes prechádza zvuková terapia obdobím znovuobjavovania. Odkrýva zložitosti liečenia na bunkovej a psychologickej úrovni.

Uverejnil portál GreenMedInfo 19.februára 2017

Napísal: John Stuart Reid

 

„Zvuk bude medicínou budúcnosti.“ ~   Edgar Cayce

Údajnú magickú silu zvuku využívalo na liečenie viacero starovekých kultúr, ale v novodobom veku zvuková terapia na západe takmer vymizla. Až do roku 1927 sa zvuk v modernej medicíne takmer nevyužíval. Vtedy profesor R. Wood a jeho asistent Loomis objavili ultrazvuk – vysokofrekvenčný zvuk – a jeho medicínske vlastnosti.1 S týmto objavom sa začal výskum rozvíjať a dnes sú silné liečebné vlastnosti ultrazvuku uznávané. Používajú sa nielen pri rozbíjaní obličkových kameňov ale dokonca aj zmenšovaní nádorov.2,3,4,5 V nemocniciach a športových klinikách na celom svete sa ultrazvuk využíva terapeuticky na podporu alebo urýchlenie hojenia mäkkých tkanív a zlomených kostí. V osemdesiatych rokoch minulého storočia sa zistilo, že liečivé vlastnosti má aj počuteľný zvuk a infrazvuk (nízkofrekvenčný zvuku).

V posledných rokoch vyvinuli viaceré komerčné organizácie audiozariadenia na podporu liečby širokého spektra fyzických ťažkostí.6, 7, 8 Spoločnosti zdokumentovali mnohé prípady, v ktorých mali sonické terapie úspech. Počuteľný zvuk je vnútorne bezpečný a klient sa ním nemôže „predávkovať“, zatiaľ čo ultrazvuk, ak sa aplikuje nesprávne, môže spôsobiť ťažké vnútorné popáleniny.

Austrálski domorodci tisícky rokov používali na liečebné účely nástroj “yidaki” (moderný názov, didgeridoo) a traduje sa, že jeho prvotný zvuk stvoril svet a všetko na ňom. Z generácie na generáciu prechádzajú príbehy, ktoré hovoria o hojení zlomenín, svalového napätia a liečení ďalších rôznych ochorení zvukom tohto tajomného hudobného nástroja. Podľa našich vedomostí sa neuskutočnili žiadne komplexné medicínske štúdie, v ktorých by sa liečivá sila nástroja yidaki testovala. Keďže je jeho zvuk v súlade s niektorými prístrojmi modernej zvukovej terapie, jeho liečivá sila neprekvapuje. Dielčia štúdia prínosov hry na yidaki sa však  zrealizovala a dokumentovala v časopise Journal of Rural Health. Dospela k záveru, že hra na yidaki zmierňuje symptómy astmy u školákov.9 Ďalšia štúdia publikovaná v British Medical Journal, vyústila do záveru, že yidaki pomáha pri liečení spánkového apnoe.10

Zvuk1Yidaki, alebo didgeridoo, starobylý hudobný nástroj s terapeutickými benefitmi. Image credit: Dan McGarry

Staroveký grécky filozof a matematik Pytagoras zo Samosu používal hudbu na liečbu emočných i fyzických neduhov. Jeden z jeho životopiscov, Iamlichus, píše  “Pytagoras bolo toho názoru, že hudba výrazne prispieva k zdraviu, ak sa použije vhodným spôsobom …[použitím] hudby namiesto medicíny.”11 

V súčasnosti je hudobná terapia uznávanou klinickou disciplínou, ktorá pomáha ľuďom prekonať fyzické, emocionálne, mentálne, sociálne a duchovné problémy.12 Existujú zmienky aj o tom, že už starí Egypťania používali zvuk ako liek. Podľa jednej tradície sa predpokladá, že Pytagoras cestoval do Egypta, kde získal svoje vedomosti ..13

Predtým ako sa budeme zaoberať mechanizmami podporujúcimi zvukové terapie, pozrieme sa v krátkosti na zvuk, ako na silu schopnú formovať.

Zvuk: prvotný organizátor vesmíru

Viacero spirituálnych tradícií hovorí o zvuku ako o sile schopnej tvoriť. Úvodné prorocké slová z Evanjelia sv. Jána sú dobrým príkladom:

“Na začiatku bolo Slovo, [zvuk] a slovo bolo s Bohom, a Slovo bolo Bohom.” 

Ďalším príkladom je tradícia védskeho Brahmanizmu zo severnej Indie (približne 1500 pred n.l.), v ktorej sa téma nápadne podobá Evanjeliu sv.Jána,

“Na začiatku bol Brahman, s ktorým bol Vak [slovo] a slovo je Brahman…týmto slovom…vytvoril všetky veci vôbec.”

Shabako kameňKameň Shabako (Briské múzeum) 

A ešte jeden z mnohých príkladov: nápis na kameni Shabako v Britskom Múzeu, ktorý egyptológovia považujú za jeden z najdôležitejších (po kameni Rosetta) hierloglyfických textov. Kameň Shabako hovorí o bohovi Ptah, kozmickom architektovi, ktorý stvoril celý kozmos jednoduchým vyslovením slova. Predávaním Starého a Nového zákona stovky (a možno tisícky) rokov, riadky 56-57 starobylého kameňa Shabako hovoria:

“Lo, každé slovo boha sa stalo skutočnosťou skrze myšlienky mysle a príkazy jazyka.“

Prorocká povaha takýchto duchovných tradícií vyšla najavo prostredníctvom nedávnych štúdií, ktoré poukazujú na zvuk (a nie na gravitáciu) ako hlavnú organizačnú silu všetkej hmoty v ranom vesmíre. Zvuk sa nemôže pohybovať v priestore vákua, ale môže cestovať všade tam, kde je hmota dosť hustá na to, aby umožnila časticiam atómu zrážať sa; vedecká teória naznačuje, že raný vesmír bol naplnený časticami s vysokou hustotou počas prvých 380 000 rokov tvorenia.14 Je to práve proces kolízií medzi atómovými časticami, ktorý poskytuje jasnú definíciu zvuku: Zvuk je prenos vibračných informácií v momente kolízie dvoch atómov alebo molekúl.

Zvuk môže byť tiež hlavnou hybnou silou pri vytváraní života. Všeobecne sa má za to, že život sa začal v blízkosti hydrotermálnych prieduchov na dne oceánu, na miestach, kde (aj dnes) zo zemského jadra do morskej vody vystupujú horúce, na minerály bohaté plyny a dostávajú sa do kontaktu s roztavenou lávou. No štruktúrne a organizačné sily, ktoré spustili život, teoretikom stále unikali. Mohol by tou najúčinnejšou organizačnou silou vo vesmíre byť zvuk? Hoci je zvuk neviditeľný, má holografické vlastnosti a má schopnosť štruktúrovať hmotu na atómovej úrovni. Vo vode vplýva zvuk na vytvorenie „sonického lešenia“, ktoré spôsobuje, že molekuly sa spájajú usporiadaným spôsobom. Tento dynamický zvukový mechanizmus mohol odštartovať život.

Tvar zvuku a života

DustinUmelcova predstava o zvukovom stupňovitom prejave na povrchu mikroskopickej bubliny – obraz zverejnený s povolením Dustina Schmiedinga

Prvý vedecký prístroj na svete, ktorý umožňuje skúmať vizuálnu geometriu tvoriacu sa pri náraze zvuku na membránu alebo tekuté médium je Cymaskop. (“Cyma” pochádza z gréčtiny, “kyma,” znamená vlna). Prístroj tvorí zvukové obrazy nazývané “CymaGlyphs”, ktoré sú odtlačkom na povrchu a subpovrchu čistej vody. Čisté sinusoidálne zvuky obsahujú veľa matematických proporcií, z ktorých môžbyť najdôležitejšie je „fí“- Zlatý rez. Je to pomer 1 k približne 1.618 a prevláda vo všetkých živých veciach, čo podporuje spojenie medzi zvukom a životom. Tému s veľkým citom zobrazuje kniha Gyorgyho Docziho The Power of Limits. Analyzuje morské bytosti, mušle, motýle, kvety a mnoho ďalších foriem života, aby potvrdil fí – Zlatý rez ako jednu z vymedzujúcich charakteristík života.

Geometrické zvukové štruktúry, zvyčajne obsahujúce fí proporciu, (skúmajú sa najčastejšie Cymaskopom) a poskytujú nám hypotetický model vývoja, tvorby raných foriem života v starovekých moriach. Povrch mikroskopických bublín v blízkosti hydrotermálnych prieduchov by mohol byť hostiteľom geometrických vzorov akustických vibrácií a bezpečným prístavom týchto stavebných blokov života. Jednoduché organizmy, ktoré majú jasne definovanú geometriu, ako napríklad Rozsievky (riasy) a hviezdice, podporujú myšlienku účasti zvuku na spustení a/alebo štruktúrovaní života.

hviezdicaHviezdica z obdobia Ordoviku, pred 450 mil.rokmi, s geometrickým presahom, ilustruje pomer Zlatého rezu 

Vírus s geometrickou morfológiou a rodokmeňom siahajúcim 3,5 miliardy rokov dozadu, tiež ako tak podporuje túto hypotézu. Objavený bol v horúcich prameňoch národného parku Yellowstone a viedol k prekvapujúcej myšlienke, že najranejšími formami života mohli byť vírusy. 15

virus a mriezkaPrenos elektrónovmý mikrografom: „Sulfolobus Icosahedral Turreted Virus“, ktorý sa nachádza v termálnom kúpalisku Národného parku Yellowstone; Na pravej strane je jedinečná mriežka vírusu znázornená na kryo rekonštrukcii.; S povolením Dr. George Rice, Mantana State University

Jedno z najväčších mystérií pri pochopení vzniku života sa týka špirálovitého charakteru RNA a DNA. Jedna možnosť pramení z výskumu Cymaskopom, podľa ktorého víry (krútňavy) môžu vo vode vzniknúť čistými nízkofrekvenčnými zvukmi v makro i mikro ríši, poskytujúc akúsi formu lešenia, na ktorú sa môžu molekuly života prichytiť. Dynamika potrebná na vytvorenie mikro vírov v antických moriach môže pochádzať z nízkofrekvenčných zvukov, ktoré vytvárajú hydrotermálne prieduchy. Čistá forma zvuku potrebná na napájanie tohto mechanizmu môže pochádzať z určitého druhu bublín, ktoré vznikajú pri týchto hydrotermálnych otvoroch. Zistilo sa, že hydrotermálne otvory emitujú čisté tóny a že najväčšie vzduchové bubliny fungujú ako Helmholtz rezonátory. Efektívne ladia všetky frekvencie s výnimkou tých, ktoré rezonujú s plynovou dutinou tvorenou bublinou16. Myšlienka, že vo vode prirodzene sa vyskytujúce špirálovité mikrovíry, vytvorené čistými zvukmi, môžu byť súčasťou mechanizmu, ktorý prispieva k vzniku života, je fascinujúca. Hoci je potrebný ďalší výskum na objasnenie tejto hypotézy, je jasné, že zvuk a život sú neoddeliteľne prepojené. (Pokiaľ ide o rozšírené pojednanie o zvuku ako o sile vyvolávajúcej život, pozrite Zvuk, spúšťač života na adrese: www.cymascope.com/cyma_research/biology.html

 Princípy terapeutického zvuku

Ak bol zvuk spúšťačom života, tak by nemalo byť prekvapujúce, že má schopnosť liečiť život. Jednoducho povedané, zvuk má takmer magickú silu znovu nastoliť  poriadok v organizmoch, ktoré nefungujú. Magickú v tom zmysle, že ešte stále úplne nerozumieme mechanizmu tohto účinku. Napríklad, štúdie ukázali, že počuteľný zvuk vo forme hudby má významné liečivé vlastnosti v prípade ľudí i zvierat. Z toho vyplýva, že muzikoterapia je potenciálne uzdravujúca na dvoch úrovniach: po prvé ako výsledok stimulácie mozgových centier potešenia, čo vedie k vyplavovaniu hormónov a dosahovaniu „dobrých pocitov“ a po druhé, na bunkovej úrovni v dôsledku fyzikálneho účinku zvuku. 17, 18, 19

Pokiaľ ide o fyzikálne efekty zvuku na bunkovej úrovni, existujú dve hlavné kategórie: Deštruktívna Konštruktívna zvuková terapia. Litotripsia je dobre známa medicínska metóda, ktorá využíva vysoko intenzívny ultrazvuk na rozbitie obličkových a žlčníkových kameňov – využíva deštruktívny sonický princíp.20 Terapeutický ultrazvuk však môže mať konštruktívny alebo deštruktívny efekt, v závislosti od spôsobu nasadenia. Napríklad, ultrazvuk môže urýchliť delenie buniek v mäkkých tkanivách a zrýchliť rast kostí (konštruktívny princíp), zatiaľ čo  vysokofrekvenčne zameraný ultrazvuk (HIFU) sa môže použiť na zmenšenie tumorov (deštruktívny princíp)21.

destrukcia tumorovVysoko intenzívny ultrazvukd (Hifu); Experimentálna metóda deštrukcie tumorov profesora Gail ter Haasa.; Institute of Cancer Research, Royal Marsden Hospital, Londýn

Terapeuticky počuteľný zvuk vo všeobecnosti využíva konštruktívny princíp, ale existuje zaujímavá možnosť využiť ho deštruktívne na zmenšovanie tumorov22, 23. Dr. James Gimzewski, z UCLA v Kalifornii, zvolil úplne nový prístup vo výskume bunkových funkcií. Používa atómový silový mikroskop na „počúvanie“ zvukov, ktoré emitujú bunky. Fokus tohto nového vedného odboru, ktorý sa nazýva „sonocytológia“, mapuje pulzovanie vonkajšej bunkovej membrány, čím sa identifikuje „pieseň“ buniek. Práca J. Gimzewského naznačuje, že každá bunka nášho tela má jedinečný zvukový podpis a “spieva” svojim susedom. Sonocytológia by sa mohla rozvinúť a stať sa veľmi silným diagnostickým nástrojom na rozlíšenie zvukov zdravých buniek od tých poškodených. Ponúka sa tiež ešte viac vzrušujúcich možností: schopnosť hrať deštruktívne zvuky nekontrolovateľných buniek značne zosilnené im samotným tak, aby, podľa jednoduchého zákona rezonancie, nepriateľské bunky implodovali a zničili sa. V tomto scenári by neprišlo k žiadnym vedľajším škodám susedných buniek, keďže zdravé bunky by nerezonovali* s týmito frekvenciami.

GimsewskiProfesor James Gimsewski a jeho sonocytologický výskumný tím, UCLA Berkley

Mechanizmus/my, ktorým/i konštruktívne zvukové terapie spúšťajú liečebnú odpoveď tela sú neznáme. Hoci jedna možnosť sa týka skutočnosti, že pri traume bunkového systému, napríklad fyzickej alebo invázii patogénu, bunky prechádzajú do stavu hibernácie, kľudového režimu známeho ako fáza G0, v ktorom spia a nereplikujú.24 Na obnovenie normálneho bunkového cyklu vedúceho k normálnej replikácii a liečeniu, vyžaduje bunka buď dobrú výživu alebo odpočinok alebo oboje. Hypoteticky však, vystavenie utlmených buniek počuteľným zvukom správnych frekvencií pôsobí ako katalyzátor, ktorý stimuluje bunku, aby sa presunula do fázy G1, v ktorej sa bunky pripravujú na replikáciu.25  Pozorovali sme „pieseň“ zdravej bunky kvasiniek spektrografom a porovnávali ich so spektrografom tej istej bunky po jej traumatizovaní kyselinou. (Zvukové súbory boli z laboratória Dr. Gimzewského). Bolo jasné, že traumatizovaná bunka emitovala oveľa vyššie frekvencie, ako keby bunka kričala. Aplikovanie zvukov na systém traumatizovaných buniek môže stimulovať integrálne membránové proteíny bunky a vtlačí jej cymatický vzor, ktorý poskytuje formu energetickej zvukovej výživy, čo spôsobí, že sa jej frekvencie vrátia do normálu.

bunkaBunky ponorené do terapeutických zvukových frekvencií (umelecká impresia Deana Bakera)

Moderné zvukovoterapeutické prístroje sú neinvazívne a v podstate hrajú hudbu pre telo; faktom je, že aj veľa tradičných zvukovoterapeutických hudobných nástrojov, ako harfa, gong, Tibetské či krištálové misy emituje bohaté zvukové scény a poskytuje bunkám zvukovú výživu. Dôležité sú najmä klavír a harfa, pretože všetky ich zvuky harmonicky navzájom súvisia. Každá vyššia frekvencia emitovaná klavírom alebo harfou je matematicky príbuzná so základnou frekvenciou struny, bez ohľadu na výber koncertného ladenia. (Základná frekvencia danej klavírnej alebo harfovej struny sa nazýva jej „prvá harmonická“ a druhá harmonická tej istej struny je dvojnásobkom základnej frekvencie, tretia harmonická tej istej struny je trojnásobkom základnej frekvencia a tak ďalej.) Tento prirodzený poriadok znamená, že keď bunky prijímajú zvuky harfy alebo klavíra, sú lepšie schopné absorbovať  energiu zvuku. V prípade gongov a tibetských misiek, hoci je ich harmonický výstup zmiešaný (neusporiadaný), môžu poskytnúť zvukovú výživu bunkám za predpokladu, že hrajú ticho alebo stredne ticho, mierne; ak by hrali nahlas, takéto zvuky by boli pre bunky stresujúce. Zvukovo terapeutické zariadenia však používajú starostlivo cielené frekvencie, na rozdiel od širokej škály frekvencií poskytovaných hudobnými nástrojmi. Zistilo sa, že tento cielený prístup je veľmi účinný a spoločnosť Cyma Technologies Inc je napríklad priekopníkom nového obdobia zvukovo terapeutických zariadení, v ktorých sa používajú špecifické súbory frekvencií v závislosti od povahy choroby, ktorej sa má pomôcť. Môžeme si predstaviť budúcnosť, v ktorej sa diagnostické a liečebné lôžka  – pripomínajúce scénu z ošetrovne Star Treku)- môžu stať samozrejmosťou a v  nich je zvuková terapia súčasťou liečebných praktík lekára.

CymaskopCyma Technologies Inc. “Cyma 1000” –zvukovoterapeutický  prístroj

Úloha zámeru v zvukovej terapii

Zvuková terapia je vysokoefektívny nástroj so širokým rozsahom zdravotného použitia. Funguje bez ohľadu na to, či tomu jedinec verí alebo nie. Aj keď je tu ďalší faktor, ktorý môže výrazne zosilniť efektivitu liečenia: kreatívny zámer.

Zatiaľ čo hlavný prúd medicíny ešte neuznáva dôležitosť zámeru pacienta, väčšina terapeutov pracujúcich s vibračnou energiou, vrátane zvuku, používa holistický prístup, ktorý sa týka duše a tela. Keď sa zachová sila zámeru, zintenzívnia sa šance na úspešný výsledok. Zámer pozostáva z využitia vašich koncentrovaných myšlienok, pocitov a vizualizácií, aby ste pritiahli čokoľvek čo je želané, ako zlepšenie zdravia jednotlivca.

Americký zvukový terapeut, Jonathan Goldman, vytvoril tento jednoduchý vzorec: Zvuk + Zámer = Liečenie

Sila zámeru zahŕňa vedomé kreslenie na univerzálne pole energie. Zistilo sa, že využívanie tejto silnej univerzálnej sily spolu s liečiacimi zvukmi výrazne urýchli proces hojenia. Mnoho ľudí spadá do pasce strachu alebo negatívneho zámeru, najmä pokiaľ ide o zdravotné problémy. Je veľmi jednoduché zamerať sa na možné dôsledky zdravotného problému, než na pozitívne očakávania radostného, zdravého a vitálneho života. Zdá sa, že vesmír je neutrálny a vráti sa vo forme hocičoho, na čo sa zameriavame. Či sme si toho vedomí alebo nie, využívame silu zámeru buď pozitívne alebo negatívne v každom okamihu každého dňa. Naše myšlienky, pocity a predstavy sú šablóny pre výsledky a skúsenosti našich životov. V tomto kontexte, jedno priťahuje druhé.

Pri použití tvorivého zámeru, je tu zámer hlboko inšpirovaného bytia. (Slovo inšpirácia znamená in spirit – v duši.) Sme motivovaní odpovedať na hlbšie volanie s pevnou vierou, absolútnym presvedčením, že sa naša túžba naplnila. Keď zlúčime energizujúcu silu mysle s univerzálnym energetickým poľom s cieľom uzdravenia a tvorenia, môže sa naše zdravie a kvalita nášho života pretvárať. Niekto sa môže spýtať, ako je možné získať absolútnu istotu o želanom výsledku skôr, ako bude existovať akýkoľvek zjavný dôkaz. Ľudia majú tendenciu uveriť len tomu, čo vidia. Avšak umenie tvorivého zámeru si vyžaduje nový spôsob myslenia: keď v niečo veríte, uvidíte to.

Pre proces tvorby je veľkým prínosom, keď sa správate, ako keby ste už mali to, čo si želáte. Vnímajte, preciťujte a premýšľajte, akoby vaše telo bolo aktuálne vitálne a úplné. Ak sa budete správať tak, ako keby sa váš požadovaný výsledok už stal, vaše podvedomie nemôže rozlišovať medzi tým, čo je skutočnosťou a čo predstavou, a verí, že váš zámer je skutočná realita. Myseľ má obrovskú liečivú a kreatívnu silu a bude pokračovať v práci pre vás tak dlho, ako si udržíte vedomú koncentráciu na zámer. Možno, že najdôležitejším prvkom v „správaní sa ako keby“ je precítenie skúsenosti, že vytúženej reality.

Niektorí ľudia používajú tento a podobné nástroje zámeru, ale neokúsili úspešný výsledok, v ktorý dúfali. Spravidla to nie je preto, že by ho aplikovali nesprávne alebo vynechali nejaký dôležitý prvok procesu. Nedostatok úspechu obyčajne pramení z nevyriešených otázok a škodlivých presvedčení, ktoré sú ukotvené v podvedomí ako vnútorné obavy; veci tak staré a zakorenené, že si ich človek ani nemusí uvedomovať.

Pochované problémy založené na obavách a strachu, a obmedzená viera smerujú k vytvoreniu vnútorného konfliktu. Vedomá myseľ môže chcieť tvoriť želaný výsledok, ale prehnané, protichodné vplyvy nevyriešených problémov a presvedčení blokujú úspech. Nič sa nemôže stať súčasťou vašej reality pokiaľ nie sú vaše pocity a vedomá myseľ v súlade so silnejším podvedomím. Vznešená sila zámeru plne zaberá vtedy, keď sú všetky systémy v jednote, keď vedomý obraz o sebe a sebapociťovanie je v súlade s podradeným systémom viery. Zámer posilnený liečivou silou zvuku je kľúčom k posilneniu zdravia a života jednotlivca.

Prípadové štúdie liečenia zvukom

Cyma Technologies Inc. zdokumentovala niekoľko prípadových štúdií, aby sa mohol klinicky overiť prínos ich zvukovo terapeutického prístroja. Ich terapeutická technika sa volá „cymaterapia“. Prinášame štyri stručné popisy prípadov spolu s linkami na štúdie spoločnosti Medsonix a referenciu KKT, liečenie spinálnych problémov zvukovou terapiou.

Iba zrealizovaním a zdokumentovaním prípadových štúdií sa zvuková terapia stane akceptovanou metódou, čo povedie k jej využitiu v nemocniciach a veterinárnych strediskách na celom svete. http://cymatechnologies.com

Zranenie šľachy závodného koňa

Závodný plnokrvník utrpel počas pretekov léziu hlavnej šlachy a v takých prípadoch sa kone zväčša uspia alebo pri najlepšom degradujú na iné využitie. Návrat koňa na dostihový okruh po vážnom zranení je extrémne vzácny. Kôň v tejto štúdii bol v opatere veterinárneho lekára a proces uzdravovania bol dokumentovaný pravidelným sonogramom. Sonografické zobrazenia jasne ukázali návrat k normálnej zdravej šľache. Šľacha koňa sa za použitia cymaterapie nielen kompletne vyliečila, ale nebolo tam ani stopy po zjazvenom tkanive. Kôň sa vrátil na dostihy. Aj keď štúdia popisuje liečenie koňa, na ľudské svaly a šľachy sa zvukovo terapeutický prístroj dá aplikovať rovnako.

Zranenie kolena

56-ročná žena bola účastníčkou autonehody, ktorá oslabila obe jej kolená. Potrebovala pomoc chodítka alebo palicu aby sa mohla pohybovať a jej stav sa zhoršoval. Kvôli silným bolestiam nebola schopná spať viac ako hodinu alebo dve. Doktor jej oznámil, že pre ňu nemôže už nič spraviť, keď zistil, že jej koleno je opotrebované na kosť.  Odporúčal jej, aby sa zmierila s kúpou invalidného kresla a jeho používaním do konca života. Boli to kruté správy pre ženu, ktorá viedla aktívny, atletický život. Poslednou možnosťou, ktorú sa rozhodla vyskúšať, bola zvuková terapia – 10 cymaterapeutických sedení.

V dôsledku toho sa jej život kompletne otočil. Dnes môže chodiť, dokonca behať. Hovorí: „Môžem chodiť po schodoch, tancovať, hrať bowling, chodiť do záhrady a hrať golf, okrem tých vecí, ktoré som robila pred nehodou.”, a pokračuje, “Dostala som mimoriadny dar, dostala som svoj život naspäť i spôsob akým ho chcem žiť. ”

Pásový opar

Žena s pásovým oparom na hornej časti hrudníka a chrbte. Kvôli strašným bolestiam sa ledva vedela postaviť. Jedinú pomoc, ktorú jej doktor mohol ponúknuť boli lieky na prevenciu recidívy. Uzdravenie trvalo okolo troch mesiacov ale po dvoch rokov sa pásový opar vrátil presne na rovnakých miestach. Po druhej cymaterapii uviedla, že okraje sa rozmazali a potom začali miznúť. Po ďalších štyroch dňoch cymaterapie pásový opar zmizol úplne a už sa nevrátil.

Dentálny absces

Klientka, ktorá mala termín na zubnú extrakciu, sa spolu s lekárom dohodli na poslednej možnosti – vyskúšať cymaterapiu. Trpela veľmi bolestivým zubným abscesom a bolo jej povedané, že sa koreň uvoľnil z čeluste. Na utlmenie neznesiteľnej bolesti brala 15 tabliet Ibuprofenu. Po niekoľkých dňoch zvukovej terapie sa začal správať lepšie a mohla znížiť dávku analgetík. Po šiestich cymatoterapeutických sedeniach prestala mať bolesti a zachovala si zub. Jej zubár bol nadšený.

*Rezonancia v kontexte zvukovej terapie sa dá opísať ako frekvencia vibrácie, ktorá je najprirodzenejšia pre určitú bunku alebo orgán. Táto vrodená frekvencia sa niekedy označuje ako primárna rezonancia bunky alebo orgánu. Rezonančné princípy nevyžadujú nevyhnutne, aby živý organizmus emitoval zvuk.

Na záver ponúkame ďalšie prípady a príbehy, ktoré hovoria o sile zvuku ako liečebnom spôsobe:

Prípadové štúdie spoločnosti Medsonix

Efekty nízkofrekvenčných akustických vĺn na osteoartritídu: pilotná štúdia

http://www.medsonix.com/assets/unlv_-pilot_study-osteoarthritis.pdf

https://www.scribd.com/document/76903960/Medsonix-Acoustic-Waveform-Study

KKT liečba chrbtice:

https://www.youtube.com/watch?v=v–7fbaFlLA

Pomoc zvuku pre ľudí s Alzheimerom:

http://content.iospress.com/articles/journal-of-alzheimers-disease/jad160081

Zvuková pomoc pre ľudí s fibromyalgiou:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4325896/

Zvuková pomoc pre problémy s impotenciou:

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/21681805.2014.984326?journalCode=isju20&

Muzicírovanie môže pomôcť zachovať dobre naladenú myseľ vo vysokom veku:

http://www.world-science.net/exclusives/110411_music.htm

Referencie:

 1. Therapeutic ultrasound: some historical background and development in knowledge of its effect on healing: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25026107
 2. Dyson, M. Mechanisms involved in therapeutic ultrasound. Physiotherapy 73(3):116-120, 1987.
 3. Dyson, M., Luke, D.A.: Induction of mast cell degranulation in skin by ultrasound, IEEE Trans. Ultrasonics. Ferroelectrics Frequency Control UFFC-33:194, 1986.
 4. Hogan, R.D., Burke, K.M., and Franklin, T.D.: The effect of ultrasound on microvascular hemodynamics in skeletal muscle: effects during ischemia, Microvasc. Res. 23:370, 1982.
 5. Pilla, A.A., Figueiredo, M., Nasser, P., et al: Non-invasive low intensity pulsed ultrasound: potent accelerator of bone repair, Proceedings of the 36thAnnual Meeting, Orthopaedic Research Society, New Orleans, 1990.
 6. Cyma Technologies Inc: http://cymatechnologies.com
 7. Medsonix: http://www.medsonix.com
 8. KKT International: http://www.kktspine.com
 9. Didgeridoo playing and singing to support asthma management in Aboriginal Australians: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20105276
 10. Didgeridoo playing as alternative treatment for obstructive sleep apnoea syndrome: randomised controlled trial: http://www.bmj.com/content/332/7536/266
 11. Iamblichus’ Life of Pythagoras. Inner Traditions International Ltd, page 59:
 12. Music Therapy: http://en.wikipedia.org/wiki/Music_therapy
 13. Egyptian Sonics: https://www.cymascope.com/shop/products/egyptian-sonics-pdf-download/
 14. Big Bang Acoustics: http://people.virginia.edu/~dmw8f/BBA_web/index_frames.html
 15. Ancient viruses: http://www.pnas.org/content/101/20/7716
 16. Hydrothermal vent resonance: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1762412/
 17. Music Therapy for humans: http://www.apa.org/monitor/2013/11/music.aspx
 18. Music Therapy for pets: http://www.livescience.com/4791-pets-enjoy-healing-power-music.html
 19. Music’s feel good effects: http://www.nature.com/neuro/journal/v14/n2/abs/nn.2726.html
 20. Lithotripsy: http://en.wikipedia.org/wiki/Lithotripsy
 21. HIFU: https://en.wikipedia.org/wiki/High-intensity_focused_ultrasound
 22. General article on Dr. James Gimzewski’s work in sonocytology: http://sciencenotes.ucsc.edu/0501/sound/index.html
 23. Scholarly article on Sonocytology: http://www.jstor.org/stable/10.1086/596646?seq=1#page_scan_tab_contents
 24. G0 phase of cells: https://en.wikipedia.org/wiki/G0_phase
 25. G1 phase of cells: https://en.wikipedia.org/wiki/G1_phase

_____________________________

John Stuart ReidJohn Stuart Reid je anglický vedec zaoberajúci sa akustikou. Je objaviteľom Cymaskopu, prístroja, ktorý robí zvuk viditeľným. Svet zvukov študoval viac ako 40 rokov a je jedným z dvoch ľudí, ktorí zrealizovali akustickú štúdiu Veľkej pyramídy. Jeho primárnym záujmom je rozvoj cymatiky do novej vednej disciplíny o viditeľnom zvuku a vývoj aplikácií Cymaskopu vrátane tej, ktorá odhaľuje cymatické energetické vzory v reálnom čase z hlasu alebo hudby. Napísal prvú kapitolu v knihe „The Mereon Matrix“ (vydaná: Elsevier), ktorá sa zaoberá cymatikou z vedeckého hľadiska. Rozvíjaniu cymatiky do novej vedy o viditeľnom zvuku a vývoj aplikácií pre CymaScope vrátane aplikácie CymaScope, ktorá odhaľuje cymatické energetické vzory v reálnom čase z hlasu alebo hudby. Písal prvú kapitolu, ktorá sa zaoberá cymatikou z vedeckého hľadiska v „The Mereon Matrix“, ktorú vydal Elsevier. Zaoberá sa priekopníckym výskumom na dešifrovanie jazyka delfínov a je spoluautorom štúdie spolu s SpeakDolphin.com  nazvanej „Fenomén objavený počas zobrazovania snímok delfínovej echolokácie“ v časopise Journal of Marine Science. Prednáša na konferenciách v Európe a USA.
(Visited 908 times, 1 visits today)
%d blogerom sa páči toto: